0ºC to 200ºC | C/O SPDT Contacts | ≤ 250V
Up to 170ºC | N/O or N/C Contacts | ≤ 250V
25ºC to 215ºC | ATEX Flameproof Switch | ≤ 250V
25ºC to 215ºC | Optional Visual Scale | ≤ 250V
25ºC to 100ºC | N/O or N/C | SPST Contacts | ≤ 250V
35ºC to 85ºC | C/O SPDT Contacts | ≤ 250V | ATEX
25ºC to 215ºC | Heavy Duty Design | ≤ 250V
30ºC to 100ºC | N/O or N/C Contacts | ≤ 220V
50ºC to 130ºC | 2 x C/O SPDT Contacts | ≤ 250V
25ºC to 130ºC | N/O or N/C | ≤ 250V | Brass